آرشیو تگها: آیین نامه

آیین نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم مصوب 1396 رئیس قوه قضاییه

آیین نامه اجرایی

قضاوت آنلاین: در اجرای تبصره ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن، آیین نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم تصویب شد.

بیشتر بخوانید »