آرشیو تگها: اثبات اعسار

اصل بر ملائت مدعی اعسار است مگر خلاف آن ثابت شود

شعبه دادگاه

در دعوای اعسار محکوم به آیا اصل بر ملائت شخص محکوم علیه است و عدم ملائت وی باید ثابت شود یا اصل بر عدم ملائت است و ملائت او باید ثابت گردد؟

بیشتر بخوانید »

نوآوری های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مقالات حقوقی

نقد و بررسی نوآوری های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از جمله شناسایی اموال، حبس مدیون، روش اثبات اعسار و تقسیط توسط دکتر حسن محسنی

بیشتر بخوانید »