آرشیو تگها: اجرای سند عادی در حکم سند رسمی

شرایط طرح دعوای مطالبه دین موضوع سند رسمی لازم الاجرای ثبتی در دادگاه

نشست قضايی قضات دادگستری

شرایط طرح دعوای مطالبه طلب موضوع سند رسمی لازم الاجرای ثبتی در دادگاه با توجه به بند ب ماده 113 قانون برنامه توسعه ششم کشور جمهوری اسلامی ایران چیست؟

بیشتر بخوانید »

شرایط اقامه دعوای مطالبه دین موضوع اسناد رسمی لازم الاجرای ثبتی در دادگاه

نشست قضايی قضات دادگستری

شرایط اقامه دعوای مطالبه طلب موضوع سند رسمی لازم الاجرای ثبتی در دادگاه با توجه به بند ب ماده 113 قانون برنامه توسعه ششم کشور جمهوری اسلامی ایران چیست؟

بیشتر بخوانید »

بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه

متون حقوقی

نحوه اجرای سند رسمی لازم اجرای ثبتی و اعسار از دین موضوع آن در بند ب ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 مجلس شورای اسلامی

بیشتر بخوانید »