آرشیو تگها: ادله اثبات دعوای کیفری

نقص الگوی پاشیدن خون و آنالیز لکه های خونی برای اثبات وقوع جرم

پاشیدن خون

آنالیز لکه های خون مکشوفه از صحنه جنایت و استفاده از الگوی پاشیدن خون در پزشکی قانونی برای اثبات جرم و نقص آن بعد از چهل سال در پرونده شان جن کینز مشخص شد.

بیشتر بخوانید »

شهادت شهود باید از جهت مصادیق و الفاظ توهین و فحاشی با اظهارات شاکی منطبق باشد

شعبه دادگاه

هرگاه شهادت شهود به عنوان دلیل اثبات جرم کیفری باشد، جزئیات اظهارات شاکی باید با جزئیات شهادت شهود منطبق باشد در غیر این صورت قابل استناد نخواهدبود. لذا در جرم توهین اگر اظهارات شاکی بطور کلی بر وقوع فحاشی بوده اما شهود به مصادیق و الفاظ آن شهادت دهند، نمی توان به عنوان دلیل توهین به آن استناد کرد.

بیشتر بخوانید »

اظهارات، اعتراف و اقرار یک متهم علیه متهم دیگر، دلیل اثبات جرم وی نیست

شعبه دادگاه

در ادله اثبات دعوای کیفری، نکته مهم این است که آیا اظهارات، اعترافات و اقرار یک متهم به ارتکاب جرم می تواند دلیل اثبات جرم متهم دیگر تلقی شود؟

بیشتر بخوانید »