آرشیو تگها: ارکان نظام اطلاع رسانی قوه قضاییه

دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضاییه مصوب 1397 رئیس قوه قضاییه

دستورالعمل های قوانین و مقررات

منبعد هرگونه مصاحبه قضات و انتشار اخبار و اطلاعات مربوطه به قوه قضاییه باید در چارچوب دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضاییه مصوب 1397 باشد.

بیشتر بخوانید »