آرشیو تگها: استاد جمال شناسی

زندگی نامه دکتر عیسی سپهبدی، استاد متون حقوقی فرانسه

دکتر عیسی سپهبدی

قضاوت آنلاین: دکتری عیسی سپهبدی دکتری روان شناسی و جمالی شناسی از فرانسه، استاد زبان، ادبیات و متون حقوقی فرانسه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود.

بیشتر بخوانید »