آرشیو تگها: استرداد ثمن به نرخ روز

استرداد ثمن به نرخ روز از فروشنده به خریدار به علت مستحقق للغیر در آمدن و بطلان بیع که توجه به رأی وحدت رویه 733 هیأت عمومی دیوان عالی انجام می شود.

غرامت مستحق للغیر درآمدن مبیع شامل کاهش ارزش ثمن معامله است (رأی وحدت رویه ۷۳۳)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

آیا اطلاق غرامت مستحق للغیر درآمدن مبع موضوع ماده 391 قانون مدنی شامل تمام هزینه‌های انجام شده مشتری برای معامله و کاهش ارزش ثمن معامله است؟

بیشتر بخوانید »