بایگانی برچسب: استرداد ثمن به نرخ روز

استرداد ثمن به نرخ روز از فروشنده به خریدار به علت مستحقق للغیر در آمدن و بطلان بیع که توجه به رأی وحدت رویه 733 هیأت عمومی دیوان عالی انجام می شود.