آرشیو تگها: استرداد هزینه دادرسی

تکلیف هزینه دادرسی خواسته دعوایی افزایش یا کاهش یافته (نظریه ۸۶۳)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با افزایش خواسته دعوی یا تغییر نحوی دعوی حسب موردد هزینه دادرسی آن باید پرداخت شود و استرداد هزینه خواسته دعوای کاهش یافته امکان پذیر نیست.

بیشتر بخوانید »