آرشیو تگها: استعلام الکترونیکی

آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سامانه ثبت اطلاعات و شناسایی اموال محکوم علیه)

آیین نامه اجرایی

آیین نامه اجرایی بند الف ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 9 مهر 1399 هیأت وزیران

بیشتر بخوانید »

آیین نامه اجرایی درگاه الکترونیک استعلامات قضایی

آیین نامه اجرایی

آیین نامه اجرایی بند ت ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران یا درگاه الکترونیک استعلامات قضایی

بیشتر بخوانید »