آرشیو تگها: اسفاط کافه خیارات

اسفاط کافه خیارات

فسخ معامله به علت خیار غبن افحش (رأی وحدت رویه ۸۲۱)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

چنانچه در قرارداد سقوط خیار غبن فاحش شرط شود آیا اسقاط این غبن شامل خیار غبن افحش که مراتب اعلای غبن است هم می شود یا خیر؟

بیشتر بخوانید »