آرشیو تگها: اشخاص دارای حق تجدیدنظر

مادر محجور حق تجدیدنظرخواهی از حکم رد درخواست حجر فرزندش را دارد

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

رویه قضایی در خصوص این که آیا با توجه به ماده 66 قانون امور حسبی حق درخواست تجدیدنظرخواهی مادر محجور به حکم رد درخواست حجر فرزندش وجود دارد یا خیر؟

بیشتر بخوانید »