آرشیو تگها: اصل استیفای دین

ساختمان در حال ساخت جزء مستثنیات دین نیست (نظریه ۶۴۲)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ساختمان در حال ساخت تکمیل نشده با لحاظ بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منزل مسکونی تلقی نشده و جزء مستثنیات دین نیست.

بیشتر بخوانید »