آرشیو تگها: اطلاعات تجاری

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷

قانون

انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه اجرایی آن دسترسی افراد به اطلاعات مؤسسات عمومی و خصوصی عمومی آزاد شد.

بیشتر بخوانید »