آرشیو تگها: اطلاعات شخصی

آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۹۳ هیأت وزیران

آیین نامه اجرایی

در اجرای ماده 23 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 1388 آیین نامه اجرایی آن نیز در تاریخ 21 آبان 1393 توسط هیأت وزیران تصویب شد.

بیشتر بخوانید »