آرشیو تگها: اظهارنامه عزل وکیل

اظهارنامه عزل وکیل توسط موکل زمانی برای وکیل ارسال می شود که اگر وکیل عزل را نپذیرد بتواند دعوای تنفیذ وکالت اقامه کند و آثار عزل از تاریخ اظهارنامه است.

شرط نفوذ عدم عزل وکیل در ضمن عقد خارج لازم

شعبه دادگاه

حق عزل وکیل توسط موکل زمانی ساقط می شود که به حکم ماده 679 قانون مدنی شرط ضمن عقد خارج لازم مستقل از عقد وکالت به صورت واقعی منعقد شود.

بیشتر بخوانید »