آرشیو تگها: اظهارنامه عزل وکیل

اظهارنامه عزل وکیل توسط موکل زمانی برای وکیل ارسال می شود که اگر وکیل عزل را نپذیرد بتواند دعوای تنفیذ وکالت اقامه کند و آثار عزل از تاریخ اظهارنامه است.