آرشیو تگها: اظهارنامه مالیاتی

آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (تنقیح شده)

مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی

آیین نامه اجرایی نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری آن ها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه آنها

بیشتر بخوانید »