آرشیو تگها: اعتبار شرط

مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه تا زمان عقد نکاح است

شعبه دادگاه

رویه قضایی دادگاههای خانواده، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در خصوص مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان طلاق واحد نیست.

بیشتر بخوانید »

شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان طلاق نیز قابل استناد است

شعبه دادگاه

رویه قضایی دادگاههای خانواده، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در خصوص مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان طلاق واحد نیست.

بیشتر بخوانید »