بایگانی برچسب: اعتراض به رأی شورای حل اختلاف

رأی دادگاه در مقام تجدیدنظرخواهی یا اعاده دادرسی از رأی شورای حل اختلاف قطعی است

شعبه دادگاه

رأی دادگاه عمومی حقوقی و یا جزایی در رسیدگی به اعتراض تجدیدنظر یا اعاده دادرسی از رأی شورای حل اختلاف قطعی، غیرقابل تجدیدنظر و غیر قابل فرجامخواهی است.

ادامه نوشته »