آرشیو تگها: اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

اشخاص حقوق دولتی و عمومی حق اعتراض به رأی قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ندارند (رأی وحدت رویه 803)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

رأی قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری براساس رأی وحدت رویه 803 هیأت عمومی دیوان عالی از سوی ارگان های دولتی قابل اعتراض در دادگاه حقوقی نیست

بیشتر بخوانید »