آرشیو تگها: اعتراض ثالث

تاریخ اعتراض به حکم ورشکستگی (رأی وحدت رویه ۷۸۹)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

تاریخ اعلان حکم ورشکستگی تاجر ورشکسته با توجه به رأی وحدت رویه شماره 789-1399/4/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تاریخ اعلان آن است.

بیشتر بخوانید »

اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی موضوعیت ندارد (نشست قضایی قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

نشست قضايی قضات دادگستری

قضاوت آنلاین: با توجه به مواد 417 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی، آیا گزارش اصلاحی محاکم حقوقی مانند آراء دادگاهها، از سوی شخص ثالث قابل اعتراض می باشد یا خیر؟

بیشتر بخوانید »

مهلت اعتراض شخص ثالث به حکم ورشکستگی

شعبه دادگاه

اعتراض به حکم ورشکستگی ماده 537 قانون تجارت برخلاف اعتراض ثالث به سایر احکام موضوع ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی دارای مهلت است.

بیشتر بخوانید »