آرشیو تگها: اعتیار امر مختومه

شکایت مجدد شاکی قبل از خاتمه رسیدگی به شکایت اول (نظریه مشورتی ۲۷۵۰)

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حکم شکایت مجدد شاکی با تغییر عنوان جرم و یا بدون آن قبل از قطعیت حکم شکایت اول در نظریه مشورتی شماره 2750 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بیشتر بخوانید »