آرشیو تگها: اعسار از دین

آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی

آیین نامه اجرایی

جزئیات اجرای سند رسمی لازم الاجرای ثبتی در آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی 22 تیر 1398 رئیس قوه قضاییه تشریح گردید.

بیشتر بخوانید »

حضوری یا غیابی بودن حکم اعسار از هزینه دادرسی و محکوم به یا دین (نظریات مشورتی شماره های ۱۳۲۱، ۴۵۸۱ و ۱۸۰۲ اداره حقوقی)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قضاوت آنلاین: با لحاظ ماده 507 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم اعسار از هزینه دادرسی حضوری است اما با توجه به دیگر مواد آن،حکم اعسار از محکوم به و دین هم حضوری است؟

بیشتر بخوانید »