آرشیو تگها: اعسار از هزینه اجرای ثبت

آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی

آیین نامه اجرایی

جزئیات اجرای سند رسمی لازم الاجرای ثبتی در آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی 22 تیر 1398 رئیس قوه قضاییه تشریح گردید.

بیشتر بخوانید »

بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه

متون حقوقی

نحوه اجرای سند رسمی لازم اجرای ثبتی و اعسار از دین موضوع آن در بند ب ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 مجلس شورای اسلامی

بیشتر بخوانید »