آرشیو تگها: اقدامات تامینی و تربیتی

مرور زمان پرداخت عوارض تغییر کاربری غیر مجاز

دادستانی کل کشور

آیا محکومیت به پرداخت عوارض جرم تغییر کاربری غیر مجاز به علت فقدان وصف مجازات اقدامات تأمینی و تربیتی است، مشمول مرور زمان نیست؟

بیشتر بخوانید »