آرشیو تگها: الکل سنج تنفسی

اثبات جرم شرب خمر با علم قاضی

نشست قضايی قضات دادگستری

امکان اثبات جرم شرب خمر با علم قاضی مستند به نظریه پزشکی قانونی، نتیجه مثبت تست الکل سنج تنفسی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده

بیشتر بخوانید »