آرشیو تگها: انتخاب کارشناس

اعتراض به نظریه کارشناس تأمین دلیل (نظریه مشورتی ۱۱۶۷۹)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اعتراض به انتخاب کارشناس و نظریه کارشناس تأمین دلیل شورای حل اختلاف با توجه به ماده 155 قانون آیین دادرسی مدنی تکلیفی ایجاد نمی کند.

بیشتر بخوانید »