آرشیو تگها: اهلیت طرفین دعوی

شکایت کیفری شخص بالغ غیر رشید برای مطالبه دیه

نشست قضايی قضات دادگستری

آیا صغیری که بالغ شده ولی هنوز به سن رشد نرسیده و غیر رشید می باشد حق طرح شکایت کیفری مالی یا غیر مالی دارد یا خیر؟

بیشتر بخوانید »