آرشیو تگها: بازداشت محکوم علیه

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناظر به نحوه اجرای محکومیت های مالی اعم از مدنی، جزایی، تعزیراتی و حبس و اعسار محکوم علیه حکم می باشد.

بیشتر بخوانید »