آرشیو تگها: بازپرس.تحقیقات مقدماتی

موقعیت قضایی بازپرس نسبت به دادستان

مقالات آیین دادرسی کیفری

از مباحث مهم در قانون آیین دادرسی کیفری 1394/04/12 بحث موقعیت قضایی بازپرس نسبت به دادستان است که خود دارای مواردی است که در چند قسمت به آنها خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید »