آرشیو تگها: بقا مرور زمان

مرور زمان دعاوی حقوقی در قوانین خاص به قوت خود باقی است

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به نظریه شماره 7257 مورخ 1371/11/27 شورای محترم نگهبان این سئوال مطرح است که آیا مرور زمان دعاوی حقوقی در قوانین خاص معتبر است یا خیر؟

بیشتر بخوانید »