آرشیو تگها: بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت مای مالی

ساختمان در حال ساخت جزء مستثنیات دین نیست (نظریه ۶۴۲)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ساختمان در حال ساخت تکمیل نشده با لحاظ بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منزل مسکونی تلقی نشده و جزء مستثنیات دین نیست.

بیشتر بخوانید »

آیا اجاره داده منزل مسکونی یا سکونت در خانه سازمانی باعث خروج آن از مستثنیات دین است؟

مقالات حقوقی

آیا اجاره داده خانه مسکونی یا سکونت در خانه سازمانی با توجه به بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باعث خروج خانه از مستثنیات دین است؟

بیشتر بخوانید »