آرشیو تگها: بند ب ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

بند ب ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

فرجام خواهی حکم به پرداخت نصف دیه کامل یا بیش از آن (رأی وحدت رویه ۸۰۸)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

قابلیت فرجام خواهی آرای دادگاه کیفری یک در جنابت عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن است.

بیشتر بخوانید »