آرشیو تگها: بند 1 ماده 48 قانون احکام دائمی

اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور

متون حقوقی

اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور در اجرای بند 1 ماده 48 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور توسط هیأت وزیران تصویب شد.

بیشتر بخوانید »