آرشیو تگها: بند 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی

بند 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص تکلیف خواهان در ذکر نام، نام خانوادگی و شغل خوانده در ستوان خوانده در دادخواست