آرشیو تگها: بند 3 ماده 1145 قانون مدنی

موارد طلاق توافقی با درخواست و دادخواست (نظریه ۱۱۷۴)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تقاضای طلاق توافقی در مرکز مشاوره خانواده در قالب درخواست و در دادگاه با دادخواست ولو با درج نام زوجین در ستون خواهان صورت می گیرد.

بیشتر بخوانید »