آرشیو تگها: بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی

بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور در صدور قرار رد دعوای خواهان از دادگاه حقوقی به علت آن که دعوی متوجه خوانده نیست

اشتباه در نام خوانده شخص حقوقی در دادخواست

نشست قضايی قضات دادگستری

اشتباه خواهان در مشخصات خوانده شخص حقوقی در دادخواست که نام خوانده حقیقی بدون ذکر سمت درج شد با لحاظ تبصره 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی

بیشتر بخوانید »