آرشیو تگها: بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی

بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور در صدور قرار رد دعوای خواهان از دادگاه حقوقی به علت آن که دعوی متوجه خوانده نیست