آرشیو تگها: بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی

بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صدور قرار رد دعوی خواهان در دادگاه حقوقی به علت عدم ذکر سمت وی در دادخواست