آرشیو تگها: بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی

بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صدور قرار رد دعوی خواهان در دادگاه حقوقی به علت عدم ذکر سمت وی در دادخواست

اشتباه در نام خوانده شخص حقوقی در دادخواست

نشست قضايی قضات دادگستری

اشتباه خواهان در مشخصات خوانده شخص حقوقی در دادخواست که نام خوانده حقیقی بدون ذکر سمت درج شد با لحاظ تبصره 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی

بیشتر بخوانید »