آرشیو تگها: تاریخ صدور چک

تغییر سر رسید چک بلامحل با ترضی طرفین

نشست قضايی قضات دادگستری

آیا تغییر تاریخ صدور چک با تراضی صادرکننده و دارنده چک در درج تاریخ مؤخر بر تاریخ واقعی، تأثیری در جرم چک بلامجل دارد؟

بیشتر بخوانید »