آرشیو تگها: تبدیل مجازات کیفری

مرجع صالح تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی یا حبس (نظریه مشورتی 1400 کارگروه علمی دادستانی کل کشور)

دادستانی کل کشور

قضاوت آنلاین: با لحاظ ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع صالح تبدیل جزای نقدی موضوع حکم قطعی کیفری به خدمات عمومی رایگان یا حبس، اجرای احکام است یا دادگاه؟

بیشتر بخوانید »