آرشیو تگها: تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

عنصر قانونی جرم معاونت در قتل عمدی

نشست قضايی قضات دادگستری

با نسخ ضمنی تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی تعزیرات عنصر قانونی جرم معاونت در قتل عمدی بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی است

بیشتر بخوانید »