آرشیو تگها: تبصره ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک

تبصره ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک

دعوای عدم انعقاد عقد خارج لازم در وکالت نامه رسمی

نشست قضايی قضات دادگستری

آیا دعوای عدم انعقاد عقد خارج لازم در وکالتنامه رسمی انکار مندرجات سند رسمی محسوب و به استناد ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک مسموع نیست؟

بیشتر بخوانید »