آرشیو تگها: تبصره 1 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم

نقص تمبر مالیاتی وکالت نامه از جهات صدور اخطار رفع نقص است (رأی 780)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ ـ 1398/7/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع ضمانت اجرای تبصره ماده 103 قانون مالیات های مستقیم صدور اخطار رفع نقص است

بیشتر بخوانید »