آرشیو تگها: تبصره 1 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

تبصره 1 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در آرای قعطی مشمول اعاده دادرسی فوق العاده رئیس قوه قضاییه به علت خلاف شرع بین بودن آن ها