آرشیو تگها: تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی

تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی

شکایت کیفری شخص بالغ غیر رشید برای مطالبه دیه

نشست قضايی قضات دادگستری

آیا صغیری که بالغ شده ولی هنوز به سن رشد نرسیده و غیر رشید می باشد حق طرح شکایت کیفری مالی یا غیر مالی دارد یا خیر؟

بیشتر بخوانید »

تأثیر سن بلوغ در طرح دعاوی مالی و غیر مالی صغیر بالغ (نظریه ۳۶۷۳)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

سن بلوغ صغیر بالغ با لحاظ ماده 1210 قانون مدنی و تبصره 2 این ماده چه تأثیری در دعاوی مالی و غیر مالی و دخالت در امور مالی او دارد؟

بیشتر بخوانید »