بایگانی برچسب: تبصره 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی

تبصره 2 ماده 385 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی