آرشیو تگها: تبصره 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی

تبصره 2 ماده 385 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

تنظیم سند توکیل در اقرار برای دعاوی و غیر دعاوی

کانون سردفتران و دفتریاران

آیا تنظیم سند توکیل در اقرار برای غیر دعاوی و وکالت وکیل دارای اختیار در دعاوی با تبصره 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی مغایر ندارد؟

بیشتر بخوانید »