آرشیو تگها: تبصره 2 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

تبصره 2 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در شمول تجویز اعاده دادرسی فوق العاده رئیس قوه قضاییه بر آرای شعب دیوان عالی کشور