آرشیو تگها: تبصره 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی

تبصره 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص تأکید درج مشخصات و اقامتگاه خوانده شخص حقوقی