آرشیو تگها: تبصره 3 ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری

تبصره 3 ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به اعتراض متهم به ضبط وجه التزام، کفیل به ضبط وجه الکفاله، وثیقه گذار به ضبط وجه الوثاقه