بایگانی برچسب: تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در مقامات مجاز برای درخواست خلاف شرع بین بودن آرای قطعی دادگاه های دادگستری، شورای حل اختلاف