آرشیو تگها: تجویز تعقیب مجدد متهم

تعقیب مجدد متهم از سوی دادستان و شاکی چند بار ممکن است؟

نشست قضايی قضات دادگستری

تعقیب مجدد متهم به درخواست دادستان و شاکی با توجه به حکم ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری چند بار می تواند صورت گیرد؟

بیشتر بخوانید »

حق تعقیب مجدد متهم با فوت شاکی به ارث می رسد (نظریه مشورتی ۷۳)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با فوت شاکی حق تعقیب مجدد متهم با لحاظ تبصره ماده 102 قانون مجازات اسلامی و ماده 106 این قانون قابل توارث به ورثه است.

بیشتر بخوانید »